Zasady egzaminowania

EGZAMIN WEWNĘTRZNY TEORETYCZNY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kursantów, OSK Lektor umożliwia każdemu szkolonemu zapoznanie się z pytaniami testowymi zgodnymi z atestem Instytutu Transportu Samochodowego, który również dostarczył pytania egzaminacyjne do  lubelskiego WORD-u. Zatem każdy kursant zdający egzamin wewnętrzny w naszym ośrodku otrzymuje gwarancję standardu egzaminu państwowego, dzięki któremu będzie mógł obiektywnie ocenić stan swojej wiedzy i stopień przygotowania do egzaminu państwowego.

EGZAMIN PAŃSTWOWY

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
Zgodnie z nowymi zasadami egzaminu na prawo jazdy kursanci nie mają dostępu do wszystkich pytań, jakie mogą paść podczas egzaminu. W sieci coraz częściej pojawiają się strony internetowe oferujące bazę pytań. Najczęściej płatnie i nieaktualną.
Liczba pytań egzaminacyjnych zwiększyła się do 3000. Są one aktualizowane.
Egzamin teoretyczny polega na wskazaniu przy użyciu komputerowych urządzeń egzaminacyjnych prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo przez system. Trwa 25 minut.
Część teoretyczna egzaminu składa się z:
20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
Każde pytanie zawiera:
Przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
Prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna!
Udzielenie odpowiedzi to:
W pytaniach od 1 – 20 wybór odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.
W pytaniach od 21 do 32 wybór jednej odpowiedzi poprzez naciśnięcie przycisków A, B lub C.
Na pytania od nr 1 – 20 przewidziano 20 sekund czasu na zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund czasu na udzielenie odpowiedzi. W pytaniach od nr 21 – 32 na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi, przewidziano 50 sekund.
Można poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.
Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
Minimalna liczba punktów z części teoretycznej egzaminu państwowego konieczna do jego zaliczenia wynosi 68.
W przypadku jednoczesnego zdawania egzaminu na kilka kategorii prawa jazdy, czas egzamin wydłuża się o 25 minut dla każdej następnej kategorii.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Dokładne omówienie warunków egzaminowania znajduje się na stronie lubelskiego WORD-u
TU JEST LINK DO WŁAŚCWEJ STRONY WORD LUBLIN