Instruktorzy

A. wykładowca kat. B, instruktor kat. B., kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców Lektor
♦  S. instruktor kat. B1, B, C1, C
♦  M., instruktor kat. B
♦  S., wykładowca kat. AM, A1, A2,A, B, instruktor kat. AM, A1, A2, A, B
Nasi instruktorzy przestrzegają Kodeksu etycznego instruktora nauki jazdy
Kodeks etyczny instruktora nauki jazdy
I. Zasady ogólne
1. Instruktora nauki jazdy obowiązują ogólnie przyjęte etyczne zasady. Jest on odpowiedzialny za życie i zdrowie kursantów i innych uczestników ruchu, bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym, poszanowanie godności osobistej kursantów, dbałość o środowisko naturalne. Zasady zawarte w kodeksie etycznym instruktora nauki jazdy obowiązują go zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym.
2. Instruktor nauki jazdy nie może żądać od kursantów ani współpracowników zachowania sprzecznego tak z ogólnie przyjętymi zasadami, jak i z zasadami określonymi w kodeksie etycznym instruktora nauki jazdy.
3. Instruktor nauki jazdy powinien stale poszerzać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności.
4. Instruktor nauki jazdy nie powinien podejmować się wykonywania czynności z zakresu praktyki zawodowej, które wykraczałyby poza jego wiedzę i kompetencje zawodowe.
5. Instruktor nauki jazdy potępia negatywne zjawiska występujące w szkoleniu kierowców (korupcja, zaniżanie cen, bylejakość usług itp.) i przeciwdziała im.
6. Instruktor nauki jazdy jest odpowiedzialny za rozwój swojego ośrodka szkolenia kierowców. Dba o wizerunek ośrodka szkolenia kierowców, w którym jest zatrudniony. Jest lojalny wobec pracodawcy i współpracowników. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.
7. Instruktor nauki jazdy nie działa na szkodę innego instruktora nauki jazdy ani ośrodka szkolenia kierowców.
8. Instruktor nauki jazdy czynnie uczestniczy w działalności stowarzyszeń, organizacji itp., których celem jest nobilitacja zawodu, poprawa jakości szkolenia oraz bezpieczeństwa drogowego.
 
 Powinności instruktora nauki jazdy wobec kursantów
1. Instruktor nauki jazdy w swojej pracy przede wszystkim kieruje się dobrem kursanta.
2. Podejście instruktora nauki jazdy do kursantów cechuje:
• otwartość i umiejętność nawiązania kontaktu,
• kompetencja zawodowa,
• umiejętność indywidualnego podejścia do kursanta,
• poszanowanie godności ludzkiej,
• równe traktowanie mężczyzn i kobiet,
• tolerancja,
• empatia,
• partnerstwo i podmiotowy stosunek do uczniów,
• życzliwość,
• dyscyplina,
• sprawiedliwa i obiektywna ocena pracy i postaw kursantów,
• kultura, przejawiająca się m.in. kontrolowaniem własnych emocji, używaniem poprawnego języka polskiego, dbałością o wygląd zewnętrzny i estetykę pomieszczeń oraz czystość pojazdu szkoleniowego, zachowaniem odpowiedniego dystansu fizycznego wobec kursanta.
3. Instruktor nauki jazdy powinien być autorytetem dla kursantów. Autorytet instruktora powinien wynikać z jego cnót moralnych, mistrzostwa pedagogicznego, wiedzy i kultury umysłowej oraz kultury osobistej.
Powinności instruktora nauki jazdy wobec własnej grupy zawodowej
1. Instruktor nauki jazdy solidaryzuje się ze swoją grupą zawodową. Poczuwa się do współodpowiedzialności oraz identyfikuje się z poglądami głoszonymi przez stowarzyszenia, organizacje itp. zrzeszające instruktorów nauki jazdy, o ile nie są one sprzeczne z ogólnie obowiązującymi zasadami etycznymi i zasadami określonymi
w kodeksie.
2. Instruktor nauki jazdy identyfikuje się z własną grupą zawodową, eksponuje dyplomy, certyfikaty, odznaki itp.
3. Instruktor nauki jazdy współdziała ze swoimi współpracownikami. Służy radą i pomocą młodszym kolegom.
4. W miarę swoich możliwości instruktor przeciwdziała szkodliwemu dla zawodu egoizmowi. Propaguje i utrwala rzetelność i sumienność zawodową.
 
Powinności instruktora nauki jazdy wobec społeczeństwa
1. Instruktor nauki jazdy przejawia szacunek dla innych ludzi i troszczy się o mienie społeczne.
2. W stosunkach międzyludzkich instruktora cechuje wyższy niż przeciętny poziom kultury osobistej.
3. Instruktor nauki jazdy wspiera inicjatywy społeczne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Instruktor nauki jazdy wykazuje zainteresowanie sprawami regionu i lokalnego społeczeństwa.
 
Powinności reprezentantów instruktorów nauki jazdy
1. Reprezentant przyjmuje z odpowiedzialnością powierzone mu przez środowisko funkcje
i nie uchyla się od podejmowania działań na rzecz środowiska instruktorów nauki jazdy.
2. Reprezentant w swoich działaniach kieruje się dobrem ogółu środowiska instruktorów nauki jazdy, a nie interesem wąskiej ich grupy. Poszukuje rozwiązań uniwersalnych.
3. Reprezentant nie wykorzystuje pełnionej funkcji do nieuczciwego wzmacniania swojej pozycji na rynku.
4. Reprezentant jest autorytetem dla innych instruktorów nauki jazdy.
 
Powinności właścicieli ośrodków szkolenia kierowców
1. Właściciel ośrodka szkolenia kierowców organizuje okresowe szkolenia i seminaria podnoszące kompetencje pracowników (instruktorów).
2. Właściciel ośrodka szkolenia kierowców stosuje uczciwą konkurencję – nie zaniża cen
i nie prowadzi sprzedaży usług poniżej kosztów ich świadczenia.
3. Właściciel ośrodka szkolenia kierowców nie rozpowszechnia nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o swojej lub konkurencyjnej firmie.
4. Właściciel ośrodka szkolenia kierowców nie nakłania osoby lub osób świadczących pracę na rzecz firmy konkurencyjnej do niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków pracowniczych.
5. Właściciel ośrodka szkolenia kierowców nie stosuje reklamy sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami i uchybiającej godności człowieka.
6. Właściciel ośrodka szkolenia kierowców nie wprowadza w błąd klientów co do tożsamości swojego ośrodka, używając zmodyfikowanego oznakowania, nazwy lub charakterystycznego symbolu innego ośrodka.
7. Właściciel ośrodka szkolenia kierowców nie dopuszcza korupcji w swoim ośrodku.
8. Właściciel ośrodka szkolenia kierowców dba o wysoką jakość wykonywanych usług.
9. Właściciel ośrodka szkolenia kierowców nie organizuje własnej siedziby w bezpośrednim sąsiedztwie innego ośrodka szkolenia kierowców.